Przepisów ustawy o PPK, jak stanowi art. 133 ust. 1, nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego, który w – ustalonym w zależności od liczby osób zatrudnionych zgodnie z art. 134 ust. 1 – terminie rozpoczęcia przestrzegania przez niego ustawy, spełnia łącznie następujące warunki:  

  1. prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE), do którego przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych,
  2. nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia.


Wskazany przepis pozwala zatem zwolnić się podmiotowi zatrudniającemu z obowiązków przewidzianych ustawą o PPK, o ile wypełnia przywołane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449, z późn. zm.). Stan zatrudnienia, ustalany według dnia wskazanego w art. 134 ust. 1 pkt 1-3 (31 grudnia 2018 r., 30 czerwca 2019 r., 31 grudnia 2019 r.) ma znaczenie dla określenia terminu stosowania ustawy o PPK do konkretnego podmiotu zatrudniającego (1 lipca 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. albo 1 stycznia 2021 r.), natomiast stan partycypacji w PPE ustalany w tym terminie (1 lipca 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. albo 1 stycznia 2021 r.) – dla wyłączenia stosowania ustawy o PPK.   Do podmiotu zatrudniającego, który na warunkach wskazanych w art. 133 ust. 1 ustawy o PPK, zamiast PPK prowadzi PPE, przepisy tej ustawy, jak stanowi art. 131 ust. 2, stosuje się w przypadku: a. zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni; b. ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia; c. likwidacji PPE; d. opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego. Zwrócić uwagę w tym miejscu należy na art. 13 ust. 2 ustawy o PPK, regulujący sytuację podmiotu zatrudniającego, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Podmiot ten może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE. Dzień, który w art. 133 ust. 2 ustawy o PPK obliguje do rozpoczęcia stosowania ustawy przez podmiot dotychczas wyłączony, w przypadku podmiotu stosującego ustawę o PPK oznacza obowiązek ponownego finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK (art. 13 ust. 4 ustawy o PPK).   

Mając powyższe na uwadze, dla podmiotu zatrudniającego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób zatrudnionych nie powstanie obowiązek stosowania od dnia 1 lipca 2019 r. ustawy o PPK, jeżeli w dniu tym spełnia ww. przesłanki dotyczące PPE, tj. prowadzi PPE, do którego przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych, a naliczane i odprowadzane przez niego składki podstawowe do PPE wynoszą co najmniej 3,5% wynagrodzenia. W związku z tym, jeżeli już w dniu 2 lipca 2019 r. stan partycypacji w PPE nie będzie wynosił 25% i jednocześnie nie zaistnieje żadna z przesłanek wskazanych w art. 133 ust. 2 ustawy o PPK, to ustawa o PPK nie znajdzie zastosowania do tego podmiotu zatrudniającego.  Stan partycypacji w PPE warunkujący zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK, ustalany będzie następnie według 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r. i 1 stycznia 2021 r. Na stosowanie ustawy o PPK do podmiotu zatrudniającego wyłączonego spod jej reżimu w związku ze spełnianiem warunków dotyczących prowadzenia PPE, pozwoli na zaistnienie jednej z przesłanek wymienionych w art. 133 ust. 2 ustawy o PPK, W takim przypadku ustawa o PPK w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego zacznie obowiązywać w terminie oznaczonym w art. 133 ust. 2. W związku z tym, że termin określony według art. 133 ust. 2 zastąpi termin, o którym mowa w art. 134 ust. 1, to umowy o prowadzenie PPK i umowa o zarządzanie PPK powinny być zawarte w terminach, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 i 3, liczonych od dnia obowiązywania ustawy o PPK ustalonego według art. 133 ust. 2. 
(interpretacja Polskiego Funduszu Rozwoju z dnia 01.04 2019r.)