Tak. Podmiot zatrudniający w świetle wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o PPK ma obowiązek wskazania dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej osoby zatrudnionej przystępującej do PPK (bez względu na obywatelstwo). Dla uczestnika, który posiada obywatelstwo polskie, dokumentem tym będzie dowód osobisty lub paszport. W przypadku, gdy uczestnik nie posiada obywatelstwa polskiego, takim dokumentem może być paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W odniesieniu do definicji danych identyfikujących uczestnika PPK wskazanej w ustawie o PPK nie ma podstaw do przyjęcia, że wskazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość jest wymagane tylko w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL i należy te dane traktować jako obowiązkową dla wszystkich uczestników PPK.