Zgodnie z projektem ustawy, PPK będzie finansowane z trzech źródeł: od Pracodawców, od Pracowników, ze środków Funduszu Pracy.

Składka podstawowa (obowiązkowa)

będzie finansowana przez Pracodawcę i przez Pracownika. Wysokość składek jest określona jako procent wynagrodzenia Uczestnika.

− składka podstawowa Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

− składka podstawowa Pracownika w wysokości 2% wynagrodzenia.

Pracownik może zadeklarować niższą składkę, ale nie mniej niż 0,5% jeżeli jego wynagrodzenie z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.

Składki naliczane będą od każdego składnika wynagrodzenia, od składników wynagrodzenia miesięcznego w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, a od składników za okresy dłuższe – w terminie wypłaty tych składników.

Składki dodatkowe – nieobowiązkowe

Pracodawca, jak też Pracownik mogą na zasadzie dobrowolności zadeklarować wnoszenie składek dodatkowych do PPK. Składki dodatkowe identycznie jak składki podstawowe są określane jako procent wynagrodzenia.

Pracownik określa samodzielnie wysokość składki dodatkowej z zastrzeżeniem, że nie może ona przekroczyć 2% wynagrodzenia. Składka dodatkowa może być zróżnicowana pomiędzy poszczególnymi uczestnikami PPK.

Pracodawca określa wysokość tej składki dodatkowej, ustala samodzielnie w treści umowy o zarządzanie PPK, a maksymalnie może ona wnosić 2,5%.

Pracodawca może zróżnicować wysokość składki dodatkowej ze względu na staż pracy w danym podmiocie, albo na podstawie zasad określonych w regulaminie wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy. Pracodawca może zmienić wysokość składki dodatkowej lub z niej zrezygnować poprzez zmianę zapisów umowy o zarządzanie.

Przewidziano też zasilenia ze strony Funduszu Pracy, uzależnione od spełnienia przez uczestnika PPK określonych warunków w zakresie gromadzenia środków w PPK.

− jednorazowa składka powitalna w kwocie 250zł.

− dopłata roczna w wysokości 240zł, która będzie zasilała rejestry tych uczestników PPK, którzy w danym roku kalendarzowym odprowadzą określoną minimalną kwotę składek.

Zarówno składka powitalna, jak i dopłaty roczne finansowane będą bez pośrednictwa pracodawcy ze środków Funduszu Pracy. Pracownik uprawniony jest do otrzymania po jednej składce powitalnej oraz corocznej dopłacie rocznej.