W ubiegłym tygodniu (26 października 2018 r.) Parlament zakończył pracę nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ustawa została przyjęta i skierowana do podpisu przez Prezydenta RP, którego możemy spodziewać się do połowy listopada br.. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. PPK będą stopniowo wprowadzane we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od największych zatrudniających od 250 osób (łącznie z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia) w okresie od lipca 2019 r. do stycznia 2021 r.

Na ostatnim etapie prac legislacyjnych znalazło się kilka istotnych poprawek:

1. Na wniosek organizacji pracodawców przyjęto zmianę umożliwiającą Pracodawcom prowadzącym Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK. Jeśli PPE zostaną utworzone w firmie do dnia objęcia poszczególnych pracodawców PPK, zwolnią Pracodawcę z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Zwolnienie dotyczy tych Pracodawców, którzy naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych.

2. Wprowadzono zapis zabezpieczający pracodawców przed odpowiedzialnością za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty do PPK, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem przez pracownika błędnych informacji o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

3. Wyłączono spod przepisów ustawy pracowników młodocianych. W związku z tym do PPK będą mogli przystąpić tylko pracownicy którzy ukończyli 18 rok życia.

4. Rozszerzono definicję poważnego zachorowania o nowotwór złośliwy zdiagnozowany u dziecka. W szczególnej sytuacji uczestnik PPK będzie mógł wypłacić środki przed 60 r. ż w sytuacji poważnego zachorowania swoich najbliższych.

PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego.