W projekcie ustawy są przewidziane dwa rodzaje umów: umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Każde z nich posiadają swoją specyfikę.

Umowa o zarządzanie PPK podlega wpisowi do ewidencji PPK. Wybrana instytucja finansowa w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zgłasza wniosek o wpis umowy do ewidencji PPK. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana między Pracodawcą a instytucją finansową. Zawiera ona najważniejsze zasady funkcjonowania PPK między innymi:

 • warunki gromadzenia i zarządzania środkami
 • dane instytucji zarządzającej środkami
 • nazwę funduszy zdefiniowanej daty
 • warunki i tryb zawierania przez Pracodawcę umów o prowadzenie PPK
 • wysokość kosztów zarządzania
 • termin i sposób dokonywania wpłat i wypłat transferowych.
 • wysokość składek podstawowych (finansowanych przez Pracodawcę i Pracownika),
 • wysokość składek dodatkowych (finansowanych przez Pracodawcę i Pracownika)
 • warunki zmian i wypowiedzenia umowy o zarządzanie

Umowa zawierana jest w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Zawierana jest w ciągu 3 miesięcy od daty powstania obowiązku tworzenia PPK:

 • dla podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób – 1 lipca 2019r
 • dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób – 1 stycznia 2020r
 • dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób – 1 lipca 2020r
 • pozostałe podmioty zatrudniające – 1 stycznia 2021r
 • jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych – 1 stycznia 2021r

Jeżeli Pracodawca w wyznaczonym terminie nie zawrze umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, zostanie wezwany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) do zawarcia umowy z wyznaczoną instytucją finansową (TFI PFR) albo o zawarcie umowy z inną instytucją finansową i przekazanie tej informacji do PFR. Instytucja finansowa, z którą zawierana jest umowa o zarządzanie PPK wybierana jest przez Pracodawcę w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej braku, z reprezentacją Pracowników. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu obowiązku zawarcia umowy nie zostanie osiągnięte porozumienie co do wyboru instytucji zarządzającej, Pracodawca wybiera instytucję, która oferuje najbardziej korzystne warunki gromadzenia środków w PPK z uwzględnieniem kryteriów opisanych w ustawie.

Drugim rodzajem umowy jest umowa o prowadzenie PPK. Pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz zatrudnionych Pracowników umowę o prowadzenie PPK. Lista osób zatrudnionych będących Uczestnikami stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK. Umowa o prowadzenie PPK jest zawierana z instytucją finansową z którą zawarta jest umowa o zarządzanie. Umowa jest zawierana w ciągu 10 dni po upływie 3 miesiąca zatrudnienia. Instytucja finansowa, z którą została zawarta umowa o prowadzenie jest zobowiązana poinformować, Uczestnika o obowiązkach i uprawnieniach Pracodawcy oraz Uczestnika, jak również o warunkach uczestnictwa.

W celu otrzymywania najbardziej aktualnych informacji na temat PPK zapisz się do naszego newslettera.