W dniu 3 października odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w trakcie prac wprowadzono dwie z punktu widzenia Pracodawców istotne poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy doprecyzowania definicji Uczestnika PPK. Zgodnie z najnowszym zapisem Uczestnikiem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Takie rozwiązanie eliminuje wszystkie niejasności w przypadku odpłatnych staży uczniowskich czy też wynagrodzenia nieletnich np. za udział w reklamie.

Obecne brzmienie art. 2 ust.1 ppk. 33″uczestnik PPK – osobę fizyczną, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową;”

Kolejną zmianą jest zwolnienie z odpowiedzialności za błędne naliczenie wysokości wpłaty na PPK w przypadku podania nieprawdziwych informacji przez pracownika. Jest to bardzo korzystna zmiana ponieważ zgodnie z art. 107 za podawanie nieprawidłowych danych przez Pracodawcę jest przewidziana sankcja karna do 1000 000 zł.

Obecne brzmienie art. 28 ust. 6 jest następujące: „6. Podmiot zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. Wpłaty, które wskutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę.”

Wydłużony został również czas na zawarcie PPE zwalniające z tworzenia PPK. Pracodawcy planujący uruchomić PPE mają czas na zawarcie umowy i opłacenie składki :

  1. co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r od dnia 1 lipca 2019 r.,
  2. co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  3. co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
  4. pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021

W dniu 26 października odbędzie się posiedzenie Senatu w trakcie którego będzie poddana pod głosowanie ustawa o PPK.

W celu otrzymywania najbardziej aktualnych informacji na temat PPK zapisz się do naszego newslettera.