W ubiegłym tygodniu (26 października 2018 r.) Parlament zakończył pracę nad ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Ustawa została przyjęta i skierowana do podpisu przez Prezydenta RP, którego możemy spodziewać się do połowy listopada br.. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. PPK będą stopniowo wprowadzane we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od największych zatrudniających od 250 osób (łącznie z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia) w okresie od lipca 2019 r. do stycznia 2021 r.

Na ostatnim etapie prac legislacyjnych znalazło się kilka istotnych poprawek:

1. Na wniosek organizacji pracodawców przyjęto zmianę umożliwiającą Pracodawcom prowadzącym Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK. Jeśli PPE zostaną utworzone w firmie do dnia objęcia poszczególnych pracodawców PPK, zwolnią Pracodawcę z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Zwolnienie dotyczy tych Pracodawców, którzy naliczają i odprowadzają składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych.

2. Wprowadzono zapis zabezpieczający pracodawców przed odpowiedzialnością za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty do PPK, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem przez pracownika błędnych informacji o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

3. Wyłączono spod przepisów ustawy pracowników młodocianych. W związku z tym do PPK będą mogli przystąpić tylko pracownicy którzy ukończyli 18 rok życia.

4. Rozszerzono definicję poważnego zachorowania o nowotwór złośliwy zdiagnozowany u dziecka. W szczególnej sytuacji uczestnik PPK będzie mógł wypłacić środki przed 60 r. ż w sytuacji poważnego zachorowania swoich najbliższych.

PPK to system kapitałowy, który nie jest częścią systemu emerytalnego.

czytaj dalej

W dniu 3 października odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w trakcie prac wprowadzono dwie z punktu widzenia Pracodawców istotne poprawki.

Pierwsza poprawka dotyczy doprecyzowania definicji Uczestnika PPK. Zgodnie z najnowszym zapisem Uczestnikiem może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Takie rozwiązanie eliminuje wszystkie niejasności w przypadku odpłatnych staży uczniowskich czy też wynagrodzenia nieletnich np. za udział w reklamie.

czytaj dalej

bądźmy w kontakcie

Zapraszamy do współpracy, jednocześnie zapewniając, że postaramy się spełnić Państwa oczekiwania na najwyższym poziomie obsługi i kompetencji.

Dorota Dula

Dorota Dula

Dyrektor Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 501 469 679
dorota.dula@mentor.pl

Adrian Troczyński

Adrian Troczyński

Z-ca Dyrektora Biura Programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 723 780 057
adrian.troczynski@mentor.pl

Julia Hyjek

Julia Hyjek

Specjalista ds. programów
Emerytalnych i Kapitałowych

+48 725 210 002
julia.hyjek@mentor.pl
Mentor
Mentor S.A.
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń

+48 56 669 33 04
mentor@mentor.pl

NIP 956 00 03 240
KRS 0000031423 Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy
bezpieczne jutro