W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę pakietu ustaw tworzących tzw. „Tarczę antykryzysową” zmianie uległa również data wejścia w życia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 osób. Nowymi obowiązującymi terminami są:

– 27 października 2020 r. ─  na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,

– 10 listopada 2020 r. ─  na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

W związku z powyższym przesunięciu ulegają również terminy naliczania pierwszych wpłat do PPK. W zależności od daty wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający będą one przypadały na listopad lub grudzień 2020 r.

Zwracamy uwagę, że w zmiany ww. terminów dotyczą jedynie podmiotów zatrudniających od 50 do 249 osób. W tym samym czasie podmioty zatrudniające od 20 do 49 osób będą zobligowane do zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Oznacza to, że umowy o zarządzanie będzie zawierało równocześnie ponad 50 000 podmiotów zatrudniających. Dlatego też rekomendujemy zawarcie umowy o zarządzanie w terminie wcześniejszym, natomiast umowy o prowadzenie PPK nie później niż do dn. 10 listopada 2020 r.

Przypominamy, że niezależnie od daty zawarcia umowy o zarządzanie wpłaty do PPK są wymagane dopiero po zawarciu umowy o prowadzenie. Zgodnie z art. 28 ustawy o PPK wpłata do PPK powinna zostać dokonana począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Jednocześnie zaznaczamy, że wpłaty do PPK należy przekazywać do instytucji zarządzającej w terminie nie późniejszym niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one obliczone i pobrane.