Ustawa posługuje się tu sformułowaniem „uczestnik PPK składa”, co oznacza, że uczestnik powinien złożyć oświadczenie o zawartych w jego imieniu i na jego rzecz umowach o prowadzenie PPK. Złożenie takiego oświadczenia leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, ponieważ skumulowanie środków na jednym rachunku zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty.